Hrvatsko društvo za rasvjetu - HDR      Izborna skupština (travanj 2012.)
Izborna skupština HDR-a, 2012. godine

Početkom travnja 2012. godine, u Zagrebu, na lokaciji Tribine grada Zagreba, odžana je Izborno - izvještajna skupština HDR-a, kojom prigodom je izabrano novo vodstvo, te su kadrovski restrukturirana tijela HDR-a. Putem slijedećih linkova možete pročitati dokumente vezane uz Skupštinu:


U arhivi HDR-a se nalaze svi kandidacijski listiće, glasački listići te originali zapisnika sa Skupštine. U koliko žalite imati uvid u te dokumente, kontaktirajte Tajnika drštva, gospodina Miroslava Rasonju.